Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi rettar seg mot bevisstgjering og endring av spenningstilstandane i kroppen, og gir auka fortrulegheit og kontakt med eigen kropp.

Pust og spenningstilstand i muskulatur endrar seg i forhold til korleis vi har det med oss sjølve.

Vedvarande spenningsmønster kan låse seg over tid, og gi smerter i musklar og skjelett, eller andre plager. Stress, bekymringar, konfliktar, traumatiske opplevingar og livsbelastningar verker inn på kropp og kroppsopplevelse.

Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til sjølvhjelp. Behandlinga kan være individuell eller i grupper.

Kjensler lever i kroppen. Kjensler kan være vanskelige. Vi held pusten, biter tenna saman og svelger klumpen i halsen, mens hjartet dunkar i brystet. Kjensler kan òg være kilde til vitalitet og livskraft.

Behandlinga er aktuell for:

 • Barn, ungdom og voksne
 • Deg med vedvarande smerter i muskulatur og skjelett
 • Deg som er spent, opplever uro, søvnplager eller ulike trøyttleikstilstandar
 • Deg med plager relatert til pust
 • Deg med angst, depresjon, spiseforstyrringar eller traumer
 • Deg med alvorligare psykisk sjukdom som psykoseliding eller bipolar liding
 • Deg som ynskjer å forebyggje at kroppslege plager vert vedvarende

Kva kan eg oppnå med behandlinga?

 • Auka trivsel, livsglede og bedre funksjon i kvardagen
 • Auka mestring og reduksjon av smerter
 • Bli bedre kjent med kroppen sine reaksjoner og kva dei kan være uttrykk for
 • Forståing for kroppens forsvar og reaksjon på ytre og indre påkjenningar i livet
 • Auka kontakt med eigne kjensler, behov og grenser
 • Lære meir om samanhengen mellom kropp, tankar og kjensler
 • Kroppsleg beredskap vert redusert parallelt med at ressursar bevisstgjøres vert frigjort

Kontaktinfo

Telefon: 56 35 15 95

Er du forsikringskunde eller ynskjer å gå til heilprivat fysioterapeut utan refusjonsrett, kan du bestille time bestille time hjå Håkon via telefon/sms på 97 74 03 26 eller på nett.

Adresse

Alverklinikken AS
Kvassnesvegen 48, 5914 Isdalstø