Retningslinjer for prioritering

Oppdatert: 21.november- 21:
Alle henvendingar som blir motatt på klinikken blir prioritert i tråd med gjeldande lover, retningslinjer, forskrifter samt nasjonale og lokale føringar.

Prioriteringsnøkkelen er utarbeida av Alver kommune, og meint som eit verktøy for å sortere dei tilvisingane ein får inn og gi eit mest mogleg likt tilbod i heile kommunen. Ventetid blir rekna frå den dagen klinikken registrerer henvendinga.

Prioritet 1

Ventetid: Sju dagar

Rask intervensjon blir vurdert til å ha særleg stor betyding for brukaren sitt funksjonsnivå, lindring og livskvalitet.

Døme:

 • Nyopererte
 • Gravide
 • Nyoppstått nevrologisk skade eller personer med kort forventet levetid/i terminalfasen
 • Nye sykemeldinger (på grunn av aktuell problemstilling)
 • Barn/unge
 • Personer som er i overføring mellom 1., 2. og 3. linjetjenesten, der tiltak må påbegynnes raskt.

Prioritet 2

Ventetid: 30 dagar

Tidleg intervensjon blir vurdert til å ha stor betyding for å setja brukaren i stand til å gjenvinne, utvikle eller halda oppe funksjonsnivå og hindra ytterlegare funksjonstap.

Døme:

 • Rehabilitering og tilrettelegging i forbindelse med utskrivelse fra rehabilitering der tiltakene kan vente i inntil en måned
 • Personer med kroniske lidelser i faser med forverring
 • Utprøving av konservativ behandling som alternativ til kirurgi
 • Personer med funksjonsproblem/kronisk sykdom, med fare for reduserte muligheter til å gjennomføre daglige aktiviteter
 • Personer i en situasjon der videre kommunal saksgang og tilvisning til andre instanser avhenger av terapeutens vurdering

Prioritet 3

Ventetid: 90 dager

Intervensjon blir vurdert til å ha betyding for brukaren for å forbedre og/eller oppretthalde funksjonsnivå og livskvalitet.

Døme:

 • Langvarige (meir enn 1 år) ortopediske tilstandar: utprøving av konservativ behandling som alternativ til kirurgi.
 • Personar med lungeproblem i stabil fase.
 • Personar med nevrologiske lidingar i stabil fase.
 • Personar med revmatiske lidingar i stabil fase.
 • Personar med langvarige muskel- og skjellettplagar.

Ikkje prioritert

Personar utan store moglegheita til å auke aktivitetsnivået

Kontaktinfo

Telefon: 56 35 15 95

Er du forsikringskunde eller ynskjer å gå til heilprivat fysioterapeut utan refusjonsrett, kan du bestille time bestille time hjå Håkon via telefon/sms på 97 74 03 26 eller på nett.

Adresse

Alverklinikken AS
Kvassnesvegen 48, 5914 Isdalstø